EMS, EIA

EMS, EIA

Environmentálny manažérsky systém ( EMS )

  • kvalifikované partnerstvo a poradenstvo pri zavádzaní EMS  ako aj pri zavádzaní systému environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001 : 2004 na úrovni dodržiavania zákonov v oblasti životného prostredia.
  • Pri budovaní EMS ponúkame spoluprácu v oblasti počiatočného preskúmania.
  • Zhodnotenia environmentálnych aspektov a ich vplyvov na životné prostredie.
  • Identifikáciu a stanovenie významných environmentálnych vplyvov.
  • Monitoring a sledovanie kvantifikovateľných indikátorov formou interných auditov, stanovenie nápravných opatrení
  • Realizácia a preverenie ich účinnosti a v konečnom dôsledku zhotovenie záznamov o všetkých činnostiach a zhodnotenie účinnosti systému manažérstva.


EIA (Environmental Impact Assessment)

Ponúkame Vám služby v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie:
  • vypracovanie komplexnej dokumentácie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov alebo  v prípade záujmu aj 
  • komplexné prevedenie celým procesom EIA vrátane účasti na všetkých rokovaniach vyplývajúcich zo zákona, konzultácie s dotknutými orgánmi a poradenstva pre rýchle a úspešné vydanie „Rozhodnutia“ Okresného úradu životného prostredia, prípadne „Záverečného stanoviska“ Ministerstva životného prostredia SR.TE-SK
TE - SK, s.r.o.
Ružindolská 14
917 01 Trnava

Informácie o cookies >
TECHNIKA :
mob.:   0908 810 114
e-mail: technika@tesk.sk
EKOLÓGIA :
mob.:   0905 394 255
e-mail: ekologia@tesk.sk

mob.:   0918 564 933
e-mail: info@tesk.sk