Ochrana ovzdušia

Spoločnosť TE – SK, s.r.o. ponúka komplexné poradenstvo a služby v oblasti ochrany ovzdušia v zmysle platných legislatívnych predpisov.

Ochrana ovzdušia v zmysle platných legislatívnych predpisov

Ochrana ovzdušia
  • zabezpečenie vydania potrebných rozhodnutí orgánov štátnej správy (napr.  súhlas na umiestnenie, povolenie stavby , resp. uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky)
  • zaradenie zdroja znečisťovania ovzdušia
  • vypracovanie hlásenia o vypúšťaní znečisťujúcich látok
  • spracovanie NEIS
  • výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
  • vypracovanie prevádzkovej evidencie, vypracovanie prevádzkového poriadku zdroja znečisťovania ovzdušia
  • zabezpečenie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia
  • vypracovanie Súboru technicko prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečistenia
  • vypracovanie Bilančných listov, atď.....TE-SK
TE - SK, s.r.o.
Ružindolská 14
917 01 Trnava

Informácie o cookies >
TECHNIKA :
mob.:   0908 810 114
e-mail: technika@tesk.sk
EKOLÓGIA :
mob.:   0905 394 255
e-mail: ekologia@tesk.sk

mob.:   0918 564 933
e-mail: info@tesk.sk