Recyklačný fond, obaly, vyhradené výrobky

Spoločnosť TE – SK, s.r.o. ponúka komplexné poradenstvo a služby v oblasti Obaly, Neobalové výrobky, Elektrozariadenia, Batérie a akumulátory, Pneumatiky.

Obaly, Neobalové výrobky, Elektrozariadenia, Batérie a akumulátory, Pneumatiky

Recyklačný fond, obaly, vyhradené výrobky
 • audit plnenia legislatívnych požiadaviek, konzultácie
 • kontroly a návrh opatrení pre zlepšenie , návrh spôsobu vedenia pomocnej evidencie
 • školenie pracovníkov , legislatívny dohľad nad činnosťami
 • vypracovanie registrácii, oznamovanie zmien , podávanie hlásení na príslušné inštitúcie, atď...

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. je účinný od 1.1.2016 a zákon zavádza viacero významných zmien, povinností a nových pojmov ako:
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov
 • Vyhradené výrobky
 • Organizácie zodpovednosti výrobcov
 • Koordinačné centrum ...

Výrobca obalov
 1. používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou
 2. je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh
 3. uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b)
 4. ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru

Neobalový výrobok
Je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z uvedených skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu:
 • výrobky z PET a z PE, PP, PS, PVC a PA (okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie),
 • papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem  výrobkov určených v zákone.
 • sklo vrátane tabuľového obločného skla a VKM vyrobené na báze lepenkyTE-SK
TE - SK, s.r.o.
Ružindolská 14
917 01 Trnava

Informácie o cookies >
TECHNIKA :
mob.:   0908 810 114
e-mail: technika@tesk.sk
EKOLÓGIA :
mob.:   0905 394 255
e-mail: ekologia@tesk.sk

mob.:   0918 564 933
e-mail: info@tesk.sk