Ochrana vôd

Spoločnosť TE – SK, s.r.o. ponúka komplexné poradenstvo a služby v oblasti ochrany vôd v zmysle platných legislatívnych predpisov.

Ochrana vôd v zmysle platných legislatívnych predpisov

Ochrana vôd
  • audit plnenia legislatívnych požiadaviek pre oblasť vodného hospodárstva
  • poradenstvo a konzultácie, odporučenie opatrení pre dosiahnutie súladu s legislatívou vodného hospodárstva
  • zabezpečenie činnosti vodohospodára, resp. školenie pracovníkov  vodohospodárov
  • vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijného plánu)
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov  a potrebných dokumentov
  • spracovanie žiadostí pre štátnu vodnú správu
  • zavedenie prevádzkových záznamovTE-SK
TE - SK, s.r.o.
Ružindolská 14
917 01 Trnava

Informácie o cookies >
TECHNIKA :
mob.:   0908 810 114
e-mail: technika@tesk.sk
EKOLÓGIA :
mob.:   0905 394 255
e-mail: ekologia@tesk.sk

mob.:   0918 564 933
e-mail: info@tesk.sk