Bezpečnostno-technická služba

Spoločnosť TE – SK, s.r.o. - Vám ponúka na základe oprávnenia, vydaného v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

Bezpečnostno-technická služba (BTS) formou outsourcingu

  • zabezpečenie výkonu bezpečnostného technika priamo u objednávateľa
  • komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia 
  • vypracovanie zákonnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP a OPP
  • posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov
  • poradenstvo (mailové, telefonické) pri vyšetrovaní pracovných úrazov
  • príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu
  • zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu
  • vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku

Bezpečnostno - technická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.


TE-SK
TE - SK, s.r.o.
Ružindolská 14
917 01 Trnava

Informácie o cookies >
TECHNIKA :
mob.:   0908 810 114
e-mail: technika@tesk.sk
EKOLÓGIA :
mob.:   0905 394 255
e-mail: ekologia@tesk.sk

mob.:   0918 564 933
e-mail: info@tesk.sk