Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť TE – SK, s.r.o. - Vám ponúka výkon Pracovnej zdravotnej služby (PZS), podľa § 26 zák. č.. 124/2006 Z.z. o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a o zmene a doplnení v znení zákona č.140/2008 Z.z. a podľa vyhlášky MZSR č.135/2010 ktorou sa mení vyhláška MZSR č.292/2008 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby :

Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad ( odborné a špecializované činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci).


Ponúkame kompletný servis Pracovnej zdravotnej služby

 • Zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie zdravotných rizík
 • Dohľad nad pracovným prostredím
 • Odborné poradenstvo a pomoc
 • Pravidelné rozbory príčin vzniku pracovných úrazov v súvislosti s prácou a pracovným prostredím
 • Konzultačné služby
  • audity o problematike pracovného prostredia a identifikácia nebezpečenstiev faktorov práce,
  • vypracovanie traumatologického plánu,
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov,
  • vypracovanie posudkov o riziku,
  • hodnotenie psychickej pracovnej záťaže,
  • vypracovanie lehôt a náplne zdravotných prehliadok zamestnancov,
  • sledovanie expozície zdraviu škodlivých faktorov na zamestnancov,
  • hodnotenie a kategorizácia rizík,
  • vypracovanie plánu ochranných opatrení a ich vyhodnotenie,
  • poradenstvo pri zavádzaní nových technológií,
  • vypracovanie osvetových materiálov,
  • implementácia právnych noriem (zákony, nariadenia vlády, STN) do praxe,
  • zastupovanie pred orgánmi verejného zdravotníctva,TE-SK
TE - SK, s.r.o.
Ružindolská 14
917 01 Trnava

Informácie o cookies >
TECHNIKA :
mob.:   0908 810 114
e-mail: technika@tesk.sk
EKOLÓGIA :
mob.:   0905 394 255
e-mail: office@tesk.sk

mob.:   0918 564 933
e-mail: info@tesk.sk