Ochrana osobných údajov

Každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje musí prijať minimálne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov.

Spoločnosť TE – SK, s.r.o. Vám komplexne vypracuje na mieru

  • Bezpečnostný projekt ako aj príslušnú dokumentáciu
  • Zabezpečí výkon funkcie externej zodpovednej osoby.

Zodpovednou osobou môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má platné potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky. Zodpovednou osobou môže byť aj externá fyzická osoba.

Každému prevádzkovateľovi však okrem bezpečnostného projektu a základnej dokumentácie vyplýva povinnosť mať vypracované:
  • evidencie informačných systémov/ oznámenia informačných systémov/ žiadosti o osobitné registrácie
  • záznamy o poučení oprávnených osôb
  • súhlasy dotknutých osôb so spracúvaním ich osobných údajov v odôvodnených prípadoch
  • záznamy o bezpečnostných incidentoch a mimoriadnych udalostiach
  • záznamy o pravidelnej kontrolnej činnosti zameranej na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení
  • zmluvy o sprostredkovaníTE-SK
TE - SK, s.r.o.
Ružindolská 14
917 01 Trnava

Informácie o cookies >
TECHNIKA :
mob.:   0908 810 114
e-mail: technika@tesk.sk
EKOLÓGIA :
mob.:   0905 394 255
e-mail: ekologia@tesk.sk

mob.:   0918 564 933
e-mail: info@tesk.sk